Akty prawne dedykowane dla OSK

Bądź z prawem i orzecznictwem
na bieżąco dzięki prawo.dobreOSK.pl

  • Wyselekcjonowane i aktualne przepisy
    zgodnie z potrzebami Twojej firmy
  • Korzystaj z wirtualnych teczek,
    aby mieć pod ręką to czego potrzebujesz

W prawo.dobreOSK.pl możesz komentować przepisy,
wymieniać doświadczenia oraz pomóc w poprawie prawa
dla firm szkoleniowych

Zarejestruj się i korzystaj z serwisu
za darmo przez 7 dni.

Ostatnie ustawy Organizuj interesujące Cię ustawy w aktówkach online

Ustawa o ochronie danych osobowych 1) (Dz.U.2002.101.926)


Art. 1.  1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
Art. 2.  1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2.  Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych:
1) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych,
2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.
3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie p

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) (Dz.U.2012.1155) ujednolicony do (Dz.U.2013.567)


Art. 1. Ustawa określa:
1)   czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
1a) czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
1b) czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na jego rzecz;
2)   obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych;
3)   zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 38

Kategoria:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U.2014.970)


Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"14)    kategorii D1+E - zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;",
b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4)  kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.";
2)   w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.";
3)   w art. 11 w ust. 1 pkt 5 otrz

Kategoria:

Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414)


Art. 1. 1. Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania:
1)   krajowego transportu drogowego;
2)   międzynarodowego transportu drogowego;
3)   niezarobkowego krajowego przewozu drogowego;
4)   niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.
2. Ustawa określa również:
1)   zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego;
2)   odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego:
a) podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,
b) kierowców,

Kategoria:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 1) 2) (Dz.U.2011.227.1367) ujednolicony do (Dz.U.2011.244.1454)


Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)  ADR - Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób;
2)  RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmi

Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 z późn.zm.) ujednolicony do (Dz.U.2014.1051)


Art. 1.  1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.
2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez przewoźnika.
3. Przepisy ustawy stosuje się do przewozów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.
4.  Przepisy ustawy stosuje się do umowy przewozu podróżnego w przypadku przewozu wykonywanego śródlądową drogą wodną w rozumieniu art. 3 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), jeżeli to rozporządzenie nie stanowi inaczej.
Art. 2.  1. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomo

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011.5.13) ujednolicony do (Dz.U.2014.915)


Art. 1. 1. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.
2. Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie, o którym mowa w ust. 1.
Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do regularnego przewozu osób realizowanego w:
1)   międzynarodowym transporcie drogowym;
2)   międzynarodowym transporcie morskim;
3)   międzynarodowej żegludze śródlądowej;
4)   celach turystycznych.
Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się z uwzgl

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672) (Dz.U.2014.822 - od 25.12.2014)


Art. 1.  Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie.
Art. 2.  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Art. 2a.  Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).
Art. 3.  Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądoweg

Kategoria:

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U.2005.180.1494, z późn.zm.) Tekst zawiera zmiany do (Dz.U.2015.1893)


Art. 1. Ustawa określa:
1) zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;
2) sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznacza

Ustawa o drogach publicznych 1) (Dz.U.2015.460, z późn.zm.) ostatnia zmiana (Dz.U.2015.1336)


Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.
2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2)), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Art. 2a. 1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Drogi wojewódzkie, powiatowe

Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U.2012.1137, z późn.zm.) ostatnia zmiana (Dz.U.2015.2281) od 01.01.2017


Art. 1.  1. Ustawa określa:
1)     zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)     zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3)     wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4)     zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1)     koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2)     wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa–75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.
Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)     droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobo

Kategoria:

Prawo o ruchu drogowym1) (Dz.U.2012.1137, z późn.zm.) ujednolicony do (Dz.U.2015.2281). Tekst nie zawiera zmian ogłoszonych w (Dz.U.2015 r. poz.1030.1273.1893).


Art. 1.  1. Ustawa określa:
1)         zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)         zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3)         wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4)         zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1)         koniecznym dla u

Kategoria:

Ustawa o kierujących pojazdami 1) (Dz.U.2015.155, z późn.zm.) ujednolicony do (Dz.U.2015.155-2281, Dz.U.2016.27). Tekst nie zawiera zmian ogłoszonych w (Dz.U.2015.1273.1893)


Art. 1.
1. Ustawa określa:
1)   osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2)   wymagania w stosunku do osób

Prawo o ruchu drogowym 1)


Art. 1.  1. Ustawa określa:
1)   zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)   zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3)   wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4)   zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1)   koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2)   wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
3.  Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.
Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)   droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla piesz

rrr


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania
(Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.)
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Pozwolenie wojskowe, zwane dalej "pozwoleniem", wydaje się żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej i żołnierzowi służby kandydackiej, zwanym dalej "żołnierzem" - na podstawie złożonego przez niego wniosku - który uzyskał uprawnienie do kierowania pojazdem w wyniku odbycia szkolenia w jednostce wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców, zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz spełniającemu wymagania określone w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Żołnierz ubiegający się o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do ki

Kategoria:

Ostatnie rozporządzenia Organizuj interesujące Cię rozporządzenia w aktówkach online

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)


Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wysokość opłaty za wydanie:
1)   prawa jazdy - wynosi 100 zł;
2)   międzynarodowego prawa jazdy - wynosi 35 zł;
3)   pozwolenia na kierowanie tramwajem - wynosi 30 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 3)
______
1)    Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).
2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 145

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.91)


Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;
2)   warunki przeprowadzania zajęć;
3)   program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
4)   zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;
5)   wysokość:
a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,
b) stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktor

Rozporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U.2013.84)


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)   organie - rozumie się przez to starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu;
3)   osobie kontrolującej - rozumie się przez to osobę upoważnioną przez organ do przeprowadzania kontroli;
4)   ośrodku - rozumie się przez to ośrodek szkolenia kierowców.
§ 3. 1. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z rocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c ustawy.
2. Roczny plan kontroli zatwierdza

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2013.93). Uchylony


 

Uwaga. Informacje o tekście  
Rozporządzenie zostało uchylone w dniu 10 stycznia 2016 r. przez:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2015 r. poz. 2096 t.j.) [kliknij tutaj] 

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2)   sposób tworze

Rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U.2013.894)


Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)   wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 2. Szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej "kursem", określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Wysokość opłaty za kurs wynosi 500 zł.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. SZ

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2014.949) ujednolicony do (Dz.U.2015.22R47)


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2)   zakres:
a) badań lekarskich,
b) konsultacji u lekarzy specjalistów,
c) pomocniczych badań diagnostycznych;
3)   jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";
4)   wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5)   dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;
6)   podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7)   wysokość opłaty:

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.1019)


Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:
a) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)   szczegółowy program:
a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motor

Załączniki do Rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.1019)


(Dz. U. z dnia 14 września 2012 r.)
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Załączniki Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM, POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM
Cele szkolenia
§ 1. W ramach szkolenia podstawowego osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:
1) wiadomości dotyczące:
a) zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego,
b) zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,
c) wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę z

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488)


(Dz. U. z dnia 9 maja 2012 r.)
 
Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1)   sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2)   warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją";
3)   tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4)   warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
5)   jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6)   podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393) ujednolicony do (Dz.U.2015.1313)


UWAGA NIE PODMIENIONE ZNAKI Z OSTATNIEJ ZMIANY
(Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne  
UWAGA NIE PODMIENIONE ZNAKI Z OSTATNIEJ ZMIANY
 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U.2008.132.841, z późn.zm.) ostatnia zmiana (Dz.U.2013.730)


Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Rozporządzenie określa:
1) organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego;
3) szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg;
4) szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór upoważnienia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) kontrolującym - rozumie się przez to dokonującego kontroli policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza celnego, strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, fun

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Kategoria AM, A1, A2, A


 
 
 

Uwaga. Informacje o tekście  
 
 
Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 05 marca 2016 r. przez:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.280) [kliknij tutaj]

(Dz. U. z dnia 14 września 2012 r.)
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
 
Część I.
Cele szkolenia. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM, POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM
§  1.  W ramach szkolenia podstawowego osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę, umiejętności i zachowania

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2015.2096 t.j.)


  

Uwaga. Informacje o tekście Niniejszy tekst został opracowany przez SPH CREDO i nie stanowi źródła prawa.
 Tekst jednolity (Dz.U.2015 r. poz. 2096)
 
 
(Dz. U. z dnia 10 grudnia 2015 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2)   sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;
3)   wzór:
a) wniosku o wpis do ewidencji:
– instruktorów,
– wykładowców,
b) legitymacji instruktora,
c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
d) pieczęci instruktora i wykładowcy,
e) zaświadczenia:

Rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U.2014.1706 t.j.)


 
(Dz. U. z dnia 24 maja 2013 r.)
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;
2)   szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;
3)   wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów stosowanych w sprawach, o których mowa w pkt 2;
4)   wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)   ustawie - ro

Projekt Rozprządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców


--------------------------------------------------------------------
 
 
Uwaga. Informacja o tekście  -----------------------------------------------
Niniejszy tekst został opracowany przez SPH CREDO i nie stanowi źródła prawa.
 
Projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie ogłoszone w Dz.U.2012 r. poz. 1019.

Tekst został przedłożony do konsultacji społecznych.

_______________________________

(Dz.U. z dnia ……………………….2016 r.)
 
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr z 2015 r. poz. 155, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1.        Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:
a) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegaj

Kategoria:

Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 2) (Dz.U.2016.231)


--------------------------------------------------------------------
 
 
Uwaga. Informacja o tekście  -----------------------------------------------
Niniejszy tekst został opracowany przez SPH CREDO i nie stanowi źródła prawa.
 
Rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie MIR ogłoszone w (Dz.U.2012 r. poz. 1005, z późn.zm.).

_______________________________
(Dz. U. z dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 231)
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm. 3)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w ty

Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych (Dz.U.2016.232)


--------------------------------------------------------------------
 
 
Uwaga. Informacja o tekście  -----------------------------------------------
Niniejszy tekst został opracowany przez SPH CREDO i nie stanowi źródła prawa.
 
Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie MIR ogłoszone w (Dz.U.2012 r. poz. 995 z późn.zm.).

.

_______________________________
(Dz. U. z dnia 25 lutego 2016 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm. 3))  zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego z uwzględnieniem odpowiednio wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 styc

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2016.280)


Dz.U.2016.280
(Dz.U. z dnia 4 marca 2016 r. Poz. 280)
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:
a) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;   51)
2)   szczegółowy program oraz szcze

Ostatnie orzeczenia Organizuj interesujące Cię orzeczenia w aktówkach online

Brak elementów do wyświetlenia.


Zapraszamy wkrótce.

Popularne aktówki Zobacz aktówki z uporządkowanymi tematycznie dokumentami

Płatności obsługuje